WordPress được quản lý Trợ giúp

Tạo trang lưu tạm


Bước 1 trong Bắt đầu với chuỗi lưu tạm.

Tạo trang lưu tạm cho WordPress được quản lý để thử nghiệm các thay đổi mà không làm ảnh hưởng đến trang trực tuyến.

Lưu ý: Trang dàn dựng sẽ khả dụng trên tất cả gói WordPress được quản lý, ngoại trừ gói Cơ bản. Nếu đang sử dụng gói Cơ bản, bạn sẽ cần nâng cấp gói của bạn.

  1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Trên trang Sản phẩm của tôi, bên cạnh WordPress được quản lý, chọn Quản lý tất cả.
  3. Từ website bạn muốn tạo một trang thử nghiệm, vui lòng chọn Cài đặt từ menu Biểu tượng menu.
    Chọn cài đặt
  4. Bên dưới Trang lưu tạm, vui lòng chọn Tạo.

Chúng tôi sẽ cần vài phút để tạo trang thử nghiệm.