WordPress Trợ giúp

Sửa lỗi tập tin cơ bản trong WordPress

Sau khi xác nhận bạn gặp phải lỗi với tập tin cơ bản WordPress, bạn có thể thử đưa trang quay về trạng thái làm việc.

Lưu ý: Nếu trang của bạn sử dụng Dịch vụ lưu trữ Managed WordPress, các tập tin WordPress cơ bản được cài đặt sẵn với gói dịch vụ lưu trữ và WordPress sẽ luôn được cập nhật, giúp bạn không gặp phải lỗi liên quan đến các tập tin cơ bản.
Cảnh báo: Bạn phải luôn sao lưu trang trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào.

Hiểu lỗi PHP liên quan đến WordPress

Nếu lần khắc phục sự cố trước đó của bạn phát hiện ra lỗi PHP, hãy sử dụng bảng sau để giúp hiểu lỗi.

Loại lỗiĐịnh nghĩa và các bước tiếp theo
E_ERRORĐây là một lỗi nghiêm trọng gây ra kết thúc tập lệnh. Lỗi này thường xảy ra do việc gọi một đối tượng không tồn tại như một lớp hoặc hàm. Lỗi này thường có thể xảy ra do sự không tương thích của phiên bản. Các bước tiếp theo của bạn là cập nhật phiên bản, giao diện và trình cắm WordPress.
E_WARNINGĐây là cảnh báo thời gian chạy mà không gây ra kết thúc tập lệnh. Đây là những sự cố tiềm ẩn nhưng không làm dừng quá trình xử lý của PHP. Những cảnh báo này thường có thể bao gồm cảnh báo không dùng nữa, cho biết mã của bạn có thể đang sử dụng phiên bản PHP lỗi thời và cần được cập nhật. Một cảnh báo trong nhật ký PHP của bạn có thể không nhất thiết phải liên quan đến sự cố bạn đang gặp phải.
E_PARSEĐây là lỗi phân tích cú pháp thời gian biên dịch. Đây thường là dấu hiệu của lỗi cú pháp PHP, chẳng hạn như thiếu dấu chấm phẩy ;, ngoặc đơn (), dấu ngoặc mở hoặc đóng{} hoặc bất kỳ lỗi cú pháp nào khác. Bạn nên xem lại tập tin và dòng được chỉ định trong thông báo lỗi và tìm kiếm các lỗi cú pháp tiềm ẩn.
E_NOTICEĐây thường là những lỗi PHP không gây ra kết thúc tập lệnh. Những lỗi này cho thấy rằng có thể xảy ra sự cố, tuy nhiên đây có thể là một phần của quá trình chạy tập lệnh thông thường. Một nguyên nhân phổ biến có thể là do sử dụng một biến PHP không được xác định. Thông báo trong nhật ký PHP của bạn có thể không nhất thiết phải liên quan đến sự cố bạn đang gặp phải.

Cập nhật WordPress lên phiên bản mới nhất

Việc cập nhật WordPress lên phiên bản mới nhất sẽ cập nhật hoặc thay thế toàn bộ tập tin cơ bản, thường sẽ giải quyết các lỗi liên quan đến tập tin cơ bản. Nếu lỗi ngăn cản quá trình truy cập vào Bảng điều khiển WordPress của bạn, thì bạn cần phải cập nhật các tập tin cơ bản thông qua FTP.

Cập nhật các thành phần WordPress của bạn

Khi phiên bản, giao diện hoặc trình cắm WordPress của bạn được cập nhật, nhiều khả năng sẽ phát sinh xung đột với các thành phần chưa được cập nhật. Việc cập nhật các thành phần khác có thể phục hồi trang của bạn. Xem phần dưới đây để cập nhật thành phần trên trang của bạn:

Xem thêm thông tin