GoDaddy Trợ giúp

Cập nhật giao diện WordPress bằng FTP

Bạn không thể cập nhật một số giao diện đặc biệt hoặc tùy chỉnh của WordPress từ bảng điều khiển WordPress. Trong trường hợp này, bạn cần sử dụng FTP để tải lên bản sao của phiên bản mới nhất. Bạn có thể sử dụng ứng dụng FTP bất kỳ, nhưng chúng tôi khuyên dùng FileZilla.

  1. Tải xuống phiên bản mới nhất của giao diện, rồi giải nén trên máy tính cục bộ (Windows hoặc macOS).
  2. Kết nối với dịch vụ lưu trữ bằng FTP theo các bước được cung cấp cho gói dịch vụ lưu trữ của bạn (Dịch vụ lưu trữ Linux với cPanel | Dịch vụ lưu trữ Windows với Plesk | Managed WordPress).
  3. Trong phần Địa chỉ máy mạng của FileZilla, tìm thư mục có trang WordPress của bạn, rồi chuyển đến thư mục /wp-content/themes.
  4. Trong phần Địa chỉ máy nội bộ của FileZilla, tìm thư mục có phiên bản đã giải nén mới nhất của giao diện.
    Lưu ý: Một số giao diện giải nén vào một thư mục có số phiên bản trong tên. Ví dụ: twentytwentytwo.1.1. Bạn chỉ cần thư mục ở bên trong mà không có số phiên bản. Trong ví dụ này, đó sẽ là twentytwentytwo.
  5. Kéo và thả thư mục giao diện từ phần Địa chỉ máy nội bộ đến phần Địa chỉ máy mạng.
    Lưu ý: Có thể xuất hiện cửa sổ bật lên cho biết tập tin đích đã tồn tại. Trong trường hợp đó, hãy chọn Ghi đèChỉ áp dụng cho hàng đợi hiện tại. Kết thúc tiến trình bằng cách chọn nút OK.

Bây giờ, giao diện của bạn đã được cập nhật lên phiên bản mới nhất.

Xem thêm thông tin