Miền Trợ giúp

Gia hạn miền của tôi

Gia hạn miền theo cách thủ công và khôi phục miền bị hủy gần đây trong tài khoản của bạn. Kiểm tra chi phí gia hạn trước tiên bằng cách tùy chỉnh cột miền. Nếu miền của bạn đã hết hạn, bạn có thể thử khôi phục lại miền đó.

Lưu ý: Các miền là một phần của gói thì có thể đặt gói của chúng ở chế độ gia hạn thủ công hàng tháng.
  1. Đăng nhập vào Danh mục miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
  2. Chọn hộp kiểm bên cạnh các miền mà bạn sẽ cập nhật. Hoặc chọn hộp kiểm bên cạnh Tên miền rồi chọn Chọn tất cả.
    ảnh chụp màn hình nhiều miền đã chọn
  3. Chọn Gia hạn ngay từ menu hành động.
  4. Chọn cài đăt gia hạn rồi chọn Tiếp tục.
    • Chọn ô bên cạnh Bật tự động gia hạn để đảm bảo đăng ký miền tiếp tục mà không bị gián đoạn.
  5. Hoàn tất việc gia hạn miền khi thanh toán trong giỏ hàng.

Ngày hết hạn được cập nhật sẽ hiển thị trong tài khoản của bạn trong vòng 90 phút.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin