เว็บไซต์ + การตลาด วิธีใช้

ปรับแต่งส่วน “ติดต่อเรา”

The Contact Us section is a powerful tool for establishing a connection with your customers. Use it to show your address and location, business hours, email address, phone number and WhatsApp details. As people contact you, they can choose to be added to your email marketing subscriber list.

Customers can also submit a form, including attachments. When a customer completes the form, we scan it for viruses and malware and then it arrives at an email address you designate.

 1. ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ ของ GoDaddy
 2. เลื่อนลงขยาย Websites + Marketing แล้วเลือก จัดการ ถัดจากเว็บไซต์ของคุณ
 3. เลือก แก้ไขเว็บไซต์ หรือ แก้ไขเว็บไซต์
 4. Select your Contact Us section. (If you don’t have a Contact Us section, or you'd like to add another one, go to the page and location where to want to add a section and follow the steps to add a section.)
  Note: WhatsApp Chat Button, Contact Form and Hours are subsections of the Contact Us site editor pane. Select the Contact Us link to return to the main section or select Done if you make a change.
 5. Choose the layout and design you want to use in your Contact Us section.
 6. If you want to engage with your customers through WhatsApp, select WhatsApp Chat Button.
  • สลับเปิดแสดงปุ่มแชท WhatsApp
  • ป้อนหมายเลข WhatsApp ของคุณ
  • เลือก เสร็จสิ้น
 7. To enable visitors to get in touch with you through a web form, select Contact Form.
  • In the Send Message To field, enter the email address where you want messages to be sent.
  • To get permission from customers to send them marketing emails, turn on the Show Email Opt-in toggle.
  • In the Edit Form Fields section:
   • Arrange the order of the fields on the form by dragging each field to the desired location.
   • To add extra fields, select Add. Enter a Field Name and Input Type, and then select Done.
   • To edit the name of a field, make it required or remove it, select the field. (The Email field and Send button can’t be deleted.)
   • To allow files to be sent, turn on the Attachments toggle. Each file must be less than 10 MB and the total size of all attachments must be less than 15 MB.
  • เลือก เสร็จสิ้น
  Note: Customers can send the following file types:
  Media: .jpg, .jpeg, .jpe, .png, .gif, .mp4, .m4a, .vid, .qt, .mov, .mpeg, .mpga, .mp2, .mp2a, .mp3, .m2a, .m3a, .msvideo, .ogg, .3gpp, .webm, .webp, .flac, .wav, .tiff, .mkv, .mk3d and .mks.
  Docs: .doc, .docx, .dot, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odp, .odt, .potx, .ppsx, .pdf, .txt, .text, .conf, .def, .list, .log, .in and .ini.
  Other: .zip, .otf, .woff and .woff2.
 8. เลือกเวลาทำการเพื่อเพิ่มหรืออัพเดตเวลาทำการของคุณ
  • สลับเปิดแสดงเวลาเปิดและปิดทำการ
  • เลือกวันแต่ละวันในสัปดาห์เพื่อตั้งเวลาทำการสำหรับวันดังกล่าว รวมถึงวันที่คุณปิดทำการ
 9. Modify your Title, Heading, Description and contact information as needed. Any fields left blank aren’t shown until text is added again.
 10. To add or update a map, make sure you have an address entered and then turn on the Show Map toggle. If the PIN on the map is not exact, select Adjust Location to move the PIN.
 11. ใช้ดูตัวอย่างเพื่อดูผลลัพธ์บนเดสก์ท็อปและอุปกรณ์เคลื่อนที่ เมื่อคุณพร้อมที่จะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงสู่สาธารณะ ให้เผยแพร่เว็บไซต์ของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม