Thương mại điện tử WordPress được quản lý Trợ giúp

Hãy cùng bắt đầu! Cấu hình Cài đặt WooCommerce

Bạn sẽ tìm thấy các liên kết kèm thêm thông tin về mọi cài đặt trong WooCommerce và cách cấu hình ở phần dưới đây. Bạn có thể bắt đầu bằng cách điều hướng tới WooCommerce > Cài đặt từ trang WordPress của bạn.

Lưu ý: Dưới đây là cài đặt WooCommerce mặc định. Nhiều khả năng các trình cắm khác sẽ tạo thẻ riêng với cài đặt độc quyền, vì vậy vui lòng tham khảo tài liệu của trình cắm đó để biết thêm thông tin

 • Thẻ Cài đặt chung

  Tại đây bạn sẽ tìm thấy một số cài đặt chung như cài đặt địa chỉ cửa hàng của bạn, địa điểm giao hàng, tính thuế, cũng như các tùy chọn tiền tệ.

  ( Trở lại trên cùng. )

 • Thẻ Cài đặt sản phẩm

  Trong thẻ này, bạn có thể tìm thấy các cài đặt liên quan đến hiển thị sản phẩm, đo lường, quản lý hàng tồn kho và cài đặt ngưỡng thông báo hàng ít và hết hàng. Bạn cũng có thể cài đặt phương thức tải xuống đối với các sản phẩm có thể tải xuống trong số các cài đặt khác.

  ( Trở lại trên cùng. )

 • Thẻ cài đặt thuế

  Tại đây, bạn có thể cài đặt các tùy chọn thuế cho cửa hàng của bạn cũng như thuế suất thông thường, giảm và bằng 0.

  ( Trở lại trên cùng. )

 • Thẻ Cài đặt giao hàng

  Đây là trang bạn có thể thiết lập vùng giao hàng của cửa hàng, các tùy chọn giao hàng như tính toán chi phí giao hàng và tạo các loại giao hàng.

  ( Trở lại trên cùng. )

 • Thẻ cài đặt thanh toán

  Trên thẻ này, bạn có thể bật phương thức thanh toán được cửa hàng bạn hỗ trợ, truy cập cài đặt bằng cách nhấp vào tên cổng thanh toán và thậm chí thay đổi thứ tự hiển thị trên trang thanh toán của bạn.

  Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy cổng thanh toán ưu tiên của bạn tại đây, đảm bảo bạn đã bật trình cắm liên quan trong phần quản trị WordPress.

  ( Trở lại trên cùng. )

 • Thẻ Cài đặt Tài khoản và Quyền riêng tư

  Tại đây, bạn sẽ tìm thấy các cài đặt liên quan đến thanh toán kiểu khách, tạo tài khoản cho cửa hàng của bạn, cách bạn có thể xử lý các yêu cầu xóa tài khoản và xóa dữ liệu cá nhân. Bạn cũng có thể tìm thấy phần liên quan đến chính sách về quyền riêng tư và bạn cũng có thể cài đặt thời hạn lưu trữ dữ liệu cá nhân của cửa hàng.

  ( Trở lại trên cùng. )

 • Thẻ Cài đặt email

  Trong thẻ này, bạn có thể quản lý thông báo email của cửa hàng, đặt tên và địa chỉ “Từ”, và tùy chỉnh mẫu liên hệ qua email.

  ( Trở lại trên cùng. )

 • Thẻ cài đặt nâng cao

  Trên thẻ này, có rất nhiều tùy chọn liên quan đến việc thay đổi điểm cuối trang mặc định và cài đặt cửa hàng của bạn, tích hợp với REST API và quản lý Webhook trong số các tính năng khác.

  ( Trở lại trên cùng. )

Xem thêm thông tin