GoDaddy Trợ giúp

Quản lý người dùng trong WordPress

WordPress ghi nhận việc đóng góp mỗi bài đăng cho một người dùng. Với menu Người dùng trên WordPress, bạn có thể thêm, thay đổi hoặc xóa người dùng trang của mình. Bạn cũng có thể sử dụng màn hình Hồ sơ của tôi trong menu Người dùng để quản lý hồ sơ quản trị viên của bạn.

Menu Người dùng bao gồm:

  • Tất cả người dùng — Thay đổi hoặc xóa người dùng trang của bạn.
  • Thêm mới — Sửa người dùng trang của bạn.
  • Hồ sơ của bạn — Quản lý thông tin liên hệ của bạn và đặt chủ đề màu cũng như các tùy chọn tên.
  1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển WordPress.
  2. Nhấp vào Người dùng từ menu chính.
  3. Nhấp vào tên người dùng cho hồ sơ bạn muốn quản lý.
  4. Tùy chỉnh cài đặt cá nhân cho người dùng này, rồi nhấp vào Cập nhật hồ sơ. Để biết thêm thông tin về Người dùng, hãy xem WordPress.org.