Microsoft 365 จาก GoDaddy วิธีใช้

ค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ Microsoft 365 ของฉัน

คำเตือน: Microsoft 365 ไม่รองรับการตั้งค่า POP และ IMAP ใน Outlook, Apple Mail, Gmail และไคลเอ็นต์อีเมลส่วนใหญ่อีกต่อไป เราไม่แนะนำให้ทำตามขั้นตอนในบทความนี้ โปรดใช้ Outlook บนเว็บเพื่อเข้าถึงอีเมล หรืออัพเดตบัญชีเป็นการตั้งค่า Exchange ในไคลเอ็นต์อีเมลของคุณแทน หากคุณพยายามจะตั้งค่าอีเมลในไคลเอ็นต์ที่ไม่รองรับการตั้งค่า POP หรือ IMAP คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด
  1. ลงชื่อเข้าใช้ Outlook บนเว็บ ใช้ที่อยู่และรหัสผ่านของ Microsoft 365 ของคุณ (ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของ GoDaddy จะใช้ไม่ได้ในที่นี้)
  2. ให้เลือกไอคอนเฟืองการตั้งค่าการตั้งค่าที่มุมขวาบน
  3. เลือกเมล แล้วเลือกซิงค์อีเมล คุณจะเห็นการตั้งค่า POP, IMAP และ SMTP สำหรับ Microsoft 365
    เลือกการตั้งค่าแล้วเลือกการส่งอีเมล

หากต้องการตั้งค่าอีเมลให้กับไคลเอ็นต์อีเมลหรืออุปกรณ์ของคุณ ให้ใช้หมายเลขพอร์ตของคุณ (การตั้งค่า IMAP หรือ POP) สำหรับเมลขาเข้า และใช้การตั้งค่า SMTP สำหรับเมลขาออก

หากคุณประสบปัญหาในการใช้การตั้งค่า SMTP อาจเป็นเพราะการรับรองความถูกต้องของ SMTP ของบัญชีปิดใช้งานอยู่ คุณต้องเปิดใช้งานการรับรองความถูกต้องของ SMTP ก่อน

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม