Chứng nhận SSL Trợ giúp

Cài đặt chứng nhận SSL


Yêu cầu: Bài viết này dành cho các khách hàng đã yêu cầu SSL của họ, đã tải xuống tập tin SSL và sẵn sàng cài đặt những tập tin này trên máy chủ của họ. Nếu vẫn chưa hoàn thành những bước đó, đây là một số tài nguyên dành cho bạn.
  • Nếu bạn đã mua chứng nhận SSL nhưng chưa yêu cầu chứng nhận này cho miền, vui lòng truy cập Yêu cầu chứng nhận SSL.
  • Nếu bạn đang suy tính việc thêm chứng nhận SSL vào trang của mình và muốn nghiên cứu về chức năng của chứng nhận SSL, vui lòng xem qua Nhận chứng nhận SSL.

Sau khi tải xuống các tập tin chứng nhận, bạn có thể cài đặt chúng trên máy chủ của mình.

Lưu ý: Nếu bạn không thấy máy chủ của bạn hoặc phiên bản OS cụ thể trong danh sách này, vui lòng tham khảo tài liệu đi kèm máy chủ của bạn để cài đặt SSL và sau đó Chuyển hướng tự động từ HTTP sang HTTPS.

Nếu bạn sử dụng WordPress được quản lý hoặc Websites + Marketing, chứng nhận SSL sẽ được cài đặt tự động cho bạn.

Các hướng dẫn cài đặt chứng nhận SSL

Các máy chủ thông dụng nhất

Khác