Chứng nhận SSL Trợ giúp

Exchange Server 2010: Tạo CSR (Yêu cầu xác thực chứng nhận)

Để hoàn tất mẫu yêu cầu trực tuyến cho một SSL, bạn cần một Yêu cầu xác thực chứng nhận (CSR) Làm theo các hướng dẫn sau để tạo một CSR cho website của bạn. Sau khi tạo CSR, chép và dán vào trường CSR trên trang yêu cầu chứng nhận SSL.

Cảnh báo: Nếu bạn cần bảo vệ nhiều hơn một tên miền, chúng tôi khuyên bạn sử dụng một Chứng nhận liên lạc hợp nhất (UCC) đa miền cùng với Máy chủ Microsoft Exchange của bạn.

Để tạo Yêu cầu xác thực chứng nhận của bạn - Máy chủ Exchange 2010

 1. Khởi động Bảng điều khiển Exchange bằng cách chọn Khởi động, Tất cả các Chương trình, Máy chủ Microsoft Exchange 2010, sau đó Bảng Điều khiển Exchange.
 2. Nhấp + bên cạnh Microsoft Exchange Tại chỗ để mở rộng danh mục dịch vụ.
 3. Chọn Cấu hình Máy chủ, rồi chọn Chứng nhận Exchange mới.
 4. Nhập một tên dễ nhớ cho chứng nhận này, rồi nhấp Tiếp.
 5. Trong mục Phạm vi miền , thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Nếu CSR của bạn là cho một ký tự đại diện, chọn Kích hoạt chứng nhận ký tự đại diện, nhập tên miền chính cho chứng nhận ký tự đại diện của bạn, rồi nhấp Tiếp.
  • Nếu CSR không phải là cho một chứng nhận ký tự đại diện, nhấp Tiếp mà không cần chọn thêm gì nữa.

  Lưu ý: Nếu CSR của bạn là cho một chứng nhận wildcard, hãy bỏ qua bước kế tiếp.

 6. Trong mục Cấu hình Exchange , chọn các dịch vụ mà bạn muốn chạy an toàn dưới đây, rồi nhấp Tiếp:

  Lưu ý: Bạn cần biết chính xác cách cấu hình máy chủ của mình để chọn dịch vụ cần chạy.

  • Chia sẻ — Chọn nếu bạn muốn sử dụng chứng nhận của mình để Ủy quyền chung.
  • Máy chủ truy cập khách hàng (Ứng dụng Outlook Web) — Chọn nếu bạn có một ứng dụng Outlook Web trên Internet, rồi nhập các tên miền mà bạn sử dụng để truy cập Ứng dụng Outlook Web.
  • Máy chủ truy cập khách hàng (Exchange ActiveSync) — Chọn nếu ActiveSync được kích hoạt, rồi nhập tên miền mà bạn sử dụng để truy cập ActiveSync.
  • Máy chủ truy cập khách hàng (Dịch vụ Web, Outlook mọi nơi, và Autodiscover) — Chọn nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ Exchange Web hoặc Outlook mọi nơi, rồi nhập tên máy chủ cho tổ chức của bạn. Bạn cũng cần chọn nếu muốn dịch vụ Autodiscover cho Internet. Nếu vậy, chọn một URL ngắn hoặc dài, rồi nhập tên miền mà bạn sử dụng để truy cập nó.
  • Máy chủ truy cập khách hàng (POP/IMAP) — Chọn nếu bạn đang sử dụng dịch vụ POP/IMAP nội bộ và/hoặc bên ngoài. Nhập tên miền mà bạn sử dụng để truy cập cả dịch vụ POP và IMAP.
  • Máy chủ thư hợp nhất — Chọn nếu bạn muốn sử dụng một chứng nhận Công khai hoặc Tự xác thực cùng với dịch vụ thư tín hợp nhất, rồi nhập tên miền hoàn toàn đủ điều kiện (FQDN) mà bạn sử dụng cho các Máy chủ thư hợp nhất của mình.
  • Máy chủ Hub Transport — Chọn xem bạn muốn sử dụng TLS tương hỗ để giúp bảo mật thư Internet hay bạn muốn sử dụng máy chủ để gửi ứng dụng khách POP/IMAP. Bất kể lựa chọn thế nào, bạn đều cần nhập FQDN của máy chủ của bạn.
  • Máy chủ Exchange kế thừa — Chọn xem bạn có muốn sử dụng tên miền kế thừa của mình không, rồi nhập tên miền được kết hợp với các máy chủ kế thừa.
 7. Chọn tên chung (tên chính trên chứng nhận), bấm vào Đặt làm tên chung, rồi bấm vào Tiếp theo.
 8. Hoàn thành các trường sau, rồi bấm vào Tiếp theo:
  • Tổ chức — Tên đầy đủ, hợp pháp của công ty hoặc tổ chức của bạn.
  • Đơn vị tổ chức - Đơn vị chịu trách nhiệm về chứng nhận trong công ty. Không nhất thiết phải chỉ định đơn vị tổ chức khi tạo CSR.
  • Quốc gia/vùng — Chọn quốc gia nơi tổ chức được đăng ký hợp pháp.
  • Thành phố/Vùng dân cư — Tên đầy đủ của thành phố nơi tổ chức của bạn được đăng ký.
  • Bang/Tỉnh — Tên đầy đủ của bang hoặc tỉnh nơi tổ chức của bạn được đăng ký. Nếu bạn không có bang hoặc tỉnh, hãy nhập thông tin về thành phố.
 9. Bấm vào Duyệt để lưu CSR vào máy tính của bạn.
 10. Xác định nơi bạn muốn lưu tập tin, nhập Tên tập tin, rồi bấm vào Lưu.
 11. Từ phần Chứng nhận Exchange mới, bấm vào Tiếp theo, Mới, rồi đến Hoàn tất.
 12. Tìm, sao chép và dán CSR vào ứng dụng trực tuyến của chúng tôi.
  • Để nhận bản sao, hãy bấm chuột phải vào tập tin .req, chọn Mở bằng, rồi chọn một trình soạn thảo văn bản, như Notepad.
  • Dán toàn bộ phần văn bản, kể cả ----BẮT ĐẦU YÊU CẦU CHỨNG NHẬN MỚI---- và ----KẾT THÚC YÊU CẦU CHỨNG NHẬN----, vào biểu mẫu yêu cầu trực tuyến của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin về cách yêu cầu chứng nhận trong biểu mẫu yêu cầu trực tuyến của chúng tôi, hãy xem Yêu cầu chứng nhận SSL hoặc Yêu cầu chứng nhận SSL.

Lưu ý: Để hỗ trợ bạn, chúng tôi cung cấp thông tin về cách sử dụng một số sản phẩm của bên thứ ba, nhưng chúng tôi không xác nhận hay trực tiếp ủng hộ các sản phẩm của bên thứ ba, cũng như không chịu trách nhiệm về các tính năng hoặc độ tin cậy của các sản phẩm đó.