Quản lý tài khoản Trợ giúp

Thiết lập Good As Gold

Nếu bạn có sản phẩm hoặc dịch vụ trả phí, bạn có thể thiết lập tài khoản Good As Gold để thanh toán cho các sản phẩm của GoDaddy bằng chuyển khoản.

  1. Truy cập GoDaddy của bạn Phương thức thanh toán Trang Bạn có thể được nhắc đăng nhập.
  2. Chọn Thêm phương thức thanh toán .
  3. Chọn Good As Gold và đồng ý với các điều khoản. Bạn đã hoàn tất! Sau khi nạp thêm tiền, bạn sẽ có thể sử dụng Good As Gold làm phương thức thanh toán cho các giao dịch mua của mình.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin