GoDaddy วิธีใช้

มอบหมายการเข้าถึง: ระดับการอนุญาต

เมื่อคุณเชิญบุคคลอื่น เพื่อเข้าถึงบัญชีของคุณในฐานะผู้ได้รับมอบสิทธิ์ คุณจะต้องเลือกระดับการเข้าถึงระดับใดระดับหนึ่งดังต่อไปนี้ ระดับการเข้าถึงจะกำหนดว่าผู้ได้รับมอบสิทธิ์สามารถทำอะไรในบัญชีของคุณได้บ้าง

ระดับการเข้าถึงคำอธิบาย
ผลิตภัณฑ์ โดเมน และการสั่งซื้อ ผู้ได้รับมอบสิทธิ์สามารถ
  • ซื้อสินค้าในนามของคุณโดยใช้วิธีการชำระเงินที่คุณบันทึกไว้
  • เข้าถึงผลิตภัณฑ์ของคุณ (รวมถึงแผงควบคุมผลิตภัณฑ์) และยกเลิกผลิตภัณฑ์ใหม่
สำหรับโดเมน คุณสามารถอนุญาตให้ผู้รับมอบสิทธิ์ทำการดำเนินการเพื่อการจัดการ การดำเนินการโอนย้าย หรือทั้งสองอย่างได้ เรียนรู้วิธีกำหนดสิทธิ์เข้าถึงโฟลเดอร์ให้กับผู้ได้รับมอบสิทธิ์
ผลิตภัณฑ์และโดเมน ผู้ได้รับมอบสิทธิ์สามารถ
  • เข้าถึงผลิตภัณฑ์ของคุณ (รวมถึงแผงควบคุมผลิตภัณฑ์) และยกเลิกผลิตภัณฑ์ใหม่
สำหรับโดเมน คุณสามารถอนุญาตให้ผู้รับมอบสิทธิ์ทำการดำเนินการเพื่อการจัดการ การดำเนินการโอนย้าย หรือทั้งสองอย่างได้ เรียนรู้วิธีกำหนดสิทธิ์เข้าถึงโฟลเดอร์ให้กับผู้ได้รับมอบสิทธิ์
เฉพาะโดเมน คุณสามารถอนุญาตให้ผู้รับมอบสิทธิ์ทำการดำเนินการเพื่อการจัดการ การดำเนินการโอนย้าย หรือทั้งสองอย่างได้ เรียนรู้วิธีกำหนดสิทธิ์เข้าถึงโฟลเดอร์ให้กับผู้ได้รับมอบสิทธิ์
เฉพาะการเชื่อมต่อบัญชี ผู้รับมอบสิทธิ์จะสามารถเข้าถึงบัญชีของคุณได้ในอนาคต แต่ไม่สามารถเข้าถึงหรือซื้อผลิตภัณฑ์ได้ในขณะนี้ เลือกระดับการเข้าถึงนี้เพื่อให้ผู้รับมอบสิทธิ์เชื่อมต่อกับบัญชีของคุณได้ต่อไปในอนาคต


ไม่ว่าคุณจะกำหนดระดับการเข้าถึงใด ผู้ได้รับมอบสิทธิ์ของคุณจะไม่สามารถ

  • รับการย้ายโดเมนจากนายทะเบียนรายอื่นหรือบัญชี GoDaddy
  • จัดการหรือเพิ่มวิธีการชำระเงินในบัญชีของคุณ
  • เชิญผู้อื่นให้เข้าถึงบัญชีของคุณ
  • ดูหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลประจำตัว (เช่น รหัสผ่าน หรือ PIN ฝ่ายสนับสนุน) สำหรับบัญชีของคุณ
  • ดูประวัติการสั่งซื้อของคุณ
  • อัพเกรดผลิตภัณฑ์ (รองรับเฉพาะการซื้อใหม่และการต่ออายุเท่านั้น)
  • สร้างหรือแก้ไขโพสต์ในโซเชียลมีเดีย

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม