GoDaddy วิธีใช้

นำไฟล์ SQL เข้าไปยังฐานข้อมูล MySQL

หากคุณได้ทำการสำรอง (หรือส่งออก)ฐานข้อมูลเป็นไฟล์ SQL คุณสามารถนำเข้าไฟล์ดังกล่าวไปยังฐานข้อมูล MySQL ของบัญชีโฮสติ้งของคุณผ่าน phpMyAdmin ได้

หมายเหตุ: หากฐานข้อมูลของคุณมีขนาดใหญ่หรือว่ามีจำนวนตารางมากเกินไป คุณจำเป็นต้องนำเข้าฐานข้อมูลดังกล่าวผ่าน SSH
 1. ลงชื่อเข้าใช้ phpMyAdmin
 2. ให้เลือกชื่อฐานข้อมูลที่คุณต้องการใช้จากเมนูด้านซ้ายมือ
  เลือกฐานข้อมูลที่จะนำเข้า
  หมายเหตุ: หากคุณเห็นเพียงแค่ information_schema คุณควรสร้างฐานข้อมูลในบัญชีโฮสติ้ง Linux หรือ Windows ของคุณ
 3. ในเมนูด้านบน ให้เลือกส่งออก
  แท็บนำเข้าใน phpMyAdmin
 4. เลือก เลือกไฟล์
 5. ค้นหาและเลือกไฟล์ที่คุณต้องการนำเข้า จากนั้นเลือกเปิด
 6. ที่ด้านล่างของหน้า ให้เลือกนำเข้า

อาจใช้เวลาหลายนาทีที่การนำเข้าจะเสร็จสมบูรณ์และมีการอัพเดตฐานข้อมูลตามที่ระบุไว้ในไฟล์ SQL ของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม