Chứng nhận SSL Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

IIS 8 / Windows Server 2012: Tạo CSR (Yêu cầu xác thực chứng nhận)

Trước khi yêu cầu chứng nhận qua đăng ký trực tuyến của chúng tôi, bạn cần sử dụng Trình quản lý IIS của Microsoft® để tạo Yêu cầu xác thực chứng nhận (CSR) cho website của bạn.

Để tạo một yêu cầu xác thực chứng nhận (CSR) - Microsoft IIS 8

 1. Khởi chạy Trình quản lý máy chủ .
 2. Từ Công cụ , chọn Trình quản lý dịch vụ thông tin Internet (IIS) .
 3. Trong bảng điều khiển Kết nối ở bên trái, nhấp vào tên máy chủ mà bạn muốn tạo CSR.
 4. Trong bảng điều khiển ở giữa, nhấp đúp vào Chứng nhận máy chủ.
 5. Trong bảng điều khiển Thao tác ở bên phải, nhấp vào Tạo yêu cầu chứng nhận....
 6. Nhập các Thuộc tính tên đặc trưng sau rồi nhấp vào Tiếp theo:

  Lưu ý: Các ký tự sau không được chấp nhận khi nhập thông tin: < > ~ ! @ # $ % ^ * / \ ( ) ? &

  • Tên chung — Tên miền đủ điều kiện (FQDN) — hoặc URL — mà bạn dự định sử dụng chứng nhận (khu vực trang mà bạn muốn khách hàng kết nối bằng SSL).
   • Một chứng nhận SSL được cấp cho www.coolexample.com không hợp lệ cho secure.coolexample.com . Nếu bạn muốn SSL của mình bao gồm secure.coolexample.com , hãy đảm bảo rằng tên chung được gửi trong CSR là secure.coolexample.com .
   • Nếu bạn yêu cầu chứng nhận wildcard, hãy thêm dấu hoa thị (*) vào bên trái Tên chung (ví dụ: *.coolexample.com hoặc *.secure.coolexample.com).
  • Tổ chức — Tên doanh nghiệp đã đăng ký hợp pháp của bạn. Tổ chức phải là người đăng ký hợp pháp của tên miền trong yêu cầu chứng nhận.

   Lưu ý: Nếu bạn đăng ký với tư cách cá nhân, hãy nhập tên của người yêu cầu chứng nhận trong trường Tổ chức và tên Giao dịch (DBA) trong trường Đơn vị tổ chức.

  • Đơn vị tổ chức - Sử dụng trường này để phân biệt giữa các bộ phận trong một tổ chức (chẳng hạn như "Kỹ thuật" hoặc "Nhân sự"). Không nhất thiết phải chỉ định đơn vị tổ chức khi tạo CSR.
  • Thành phố/địa hạt — Tên đầy đủ của thành phố nơi đăng ký/đặt tổ chức của bạn. Không viết tắt.
  • Tiểu bang/Tỉnh — Tên đầy đủ của tiểu bang hoặc tỉnh nơi đặt trụ sở của tổ chức. Không viết tắt.
  • Quốc giaMã quốc gia gồm hai chữ cái theo định dạng của Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) cho quốc gia nơi tổ chức của bạn được đăng ký hợp pháp.
 7. Với Nhà cung cấp dịch vụ mật mã, hãy chọn Nhà cung cấp mật mã Microsoft RSA SChannel.
 8. Với Độ dài bit, chọn 2048 trở lên rồi nhấp vào Tiếp theo.
 9. Nhấp vào , nhập vị trí và tên tập tin cho CSR rồi nhấp vào Hoàn tất.

Tiếp theo là gì?

Bây giờ bạn đã tạo CSR, bạn phải nhập nó vào tài khoản của bạn với chúng tôi để yêu cầu chứng nhận SSL. Sau đó, hoàn tất quá trình bằng cách tải xuống và cài đặt chứng nhận.

 1. Xác định vị trí, sao chép và dán CSR vào đơn đăng ký trực tuyến của chúng tôi để yêu cầu chứng nhận SSL .

  Lưu ý: Để nhận bản sao, bấm chuột phải vào tập tin .req, chọn Mở bằng , rồi chọn trình soạn thảo văn bản như Notepad.

  Dán tất cả văn bản, bao gồm ---- BẮT ĐẦU YÊU CẦU CHỨNG NHẬN MỚI -------- KẾT THÚC YÊU CẦU CHỨNG NHẬN ---- , vào đơn đăng ký trực tuyến của chúng tôi.

 2. Sau khi chúng tôi phê duyệt đơn đăng ký của bạn, hãy tải xuống chứng nhận chính và chứng nhận trung gian.
 3. Cài đặt chứng nhận bằng cách hoàn thành yêu cầu đang chờ xử lý, liên kết chứng nhận với website của bạn, sau đó khởi động lại trang của bạn.

Lưu ý: Chúng tôi sẽ cung cấp miễn phí thông tin về cách sử dụng một số sản phẩm của bên thứ ba, nhưng chúng tôi không xác nhận hoặc trực tiếp hỗ trợ các sản phẩm của bên thứ ba, cũng như không chịu trách nhiệm về chức năng hoặc độ tin cậy của các sản phẩm đó.