Websites + Marketing Trợ giúp

Thêm phần video vào trang Websites + Marketing của tôi

Nhúng video YouTube hoặc Vimeo hiện có hoặc tải lên video của bạn với phần video trên trang Websites + Marketing.

Note: YouTube Shorts are not yet supported. You'll now it's a Short by the URL format—"https://www.youtube.com/shorts/" followed by the unique video ID.
Note: Most browsers now prevent videos from autoplaying. So, even if your video hosting platform offers autoplay, most visitors will not receive that experience.
  1. Truy cập trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Cuộn xuống, mở rộng Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh website của bạn.
  3. Chọn Chỉnh sửa website để mở trình dựng website của bạn.
  4. Go to the page and location where you want to add your video, and add a section, searching for Video, which is under the Audio & Video category, choosing a layout and then selecting Add.
  5. Nếu bạn có trên một ảnh hay video trong bố cục, vui lòng chọn ảnh hay video bạn muốn thay đổi.
  6. Nếu bạn đang dùng một phần cho phép cả ảnh và video, chẳng hạn như phần Nội dung hay Giới thiệu, vui lòng chọn Video trên ảnh để truy cập menu Video.
  7. Ở bảng điều khiển bên phải, vui lòng dán liên kết YouTube hoặc Vimeo vào trường URL Video. Hoặc bạn có thể chọn Tải lên, chọn hoặc tạo một video để thêm video riêng hoặc tạo một video tùy chỉnh.
  8. Personalize the Title and Video Description with text of your own, either in the right panel or in the page itself.
  9. Khi sẵn sàng, hãy đăng tải trang để khách truy cập trang nhìn thấy nội dung thay đổi.

Thông tin thêm