Websites + Marketing Trợ giúp

Thêm trọng lượng và kích thước giao hàng cho gói hàng

Các phương thức vận chuyển theo trọng lượng và hãng vận tải sẽ cần tới trọng lượng và kích thước của gói hàng để xác định chi phí vận chuyển. Thông tin này dựa trên cách đóng gói dùng để vận chuyển sản phẩm. Nếu bạn muốn đưa thông tin chi tiết về bản thân sản phẩm vào, hãy thêm nội dung đó vào phần mô tả sản phẩm.

 1. Vu lòng truy cập vào trang sản phẩm của GoDaddy.
 2. Cuộn tới Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh trang của bạn.
 3. Trên Bảng điều khiển, mở rộng mục Cửa hàng, rồi chọn Sản phẩm.
 4. Chọn một tên hay ảnh của sản phẩm để mở.
 5. Chọn tab Vận chuyển, rồi điền trọng lượng và kích thước của gói hàng.
  Điền trọng lượng và kích thước của gói hàng
  Lưu ý: Để thay đổi giữa hệ Anh và hệ mét, vui lòng truy cập Cửa hàng, rồi chọn Cài đặt. Thay đổi Hệ đo lường trong phần Thông tin khu vực.
 6. Chọn cách bạn muốn xác định chi phí giao hàng.
  • Nếu chọn Tính cho tôi bằng cách sử dụng phương thức giao hàng, khách hàng của bạn sẽ chọn giao hàng dựa trên (các) phương pháp bạn cài đặt khi bạn thêm hay thay đổi phương thức giao hàng.
  • Nếu bạn chọn Mặt hàng này luôn giao miễn phí hoặcChỉ định phí giao hàng cho mặt hàng này, các tùy chọn này sẽ áp dụng cho bất kỳ ai trên thế giới bất kể hạn chế giao hàng bạn thêm trong các phương thức giao hàng.
 7. Hãy chọn Lưu hoặc Lưu và thêm để hoàn tất. Các thay đổi của bạn giờ sẽ xuất hiện trong cửa hàng.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin