Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Thiết lập WordPress lần đầu

Khi lần đầu đăng nhập vào WordPress trong gói dịch vụ lưu trữ cPanel, bạn sẽ thấy các lựa chọn sau:

Trình hướng dẫn bắt đầu nhanh của WordPress
  • Nhấp vào Trình hướng dẫn bắt đầu để sử dụng Trình hướng dẫn bắt đầu nhanh chóng để xây dựng trang. Chúng tôi sẽ hỏi một số câu hỏi, thu thập một số thông tin về bạn và doanh nghiệp của bạn, đồng thời cài đặt một số trình cắm bao gồm Trình tạo trang. Và bạn sẽ có thể chọn từ 10 giao diện WordPress được thiết kế chuyên nghiệp. Sau đó, bạn có thể bắt tay ngay vào chỉnh sửa trang từ Bảng điều khiển WordPress.
  • Nhấp vào Không, cảm ơn để bạn tự cấu hình trang WordPress mà không cần sử dụng Trình hướng dẫn Bắt đầu Nhanh và không tự động nhận các trình cắm bổ sung như Trình tạo Trang. Sau khi xem thông báo xác nhận, bạn sẽ chuyển đến Bảng điều khiển WordPress cho trang đó.

Xem thêm thông tin