Thương mại điện tử WordPress được quản lý Trợ giúp

Tìm hiểu các Trạng thái Đơn hàng của WooCommerce

Khi tạo một đơn hàng mới trên cửa hàng WooCommerce của bạn, cần phải luôn đánh dấu kèm theo một trạng thái liên quan đến giai đoạn thanh toán hiện tại. Điều quan trọng là phải hiểu rõ những trạng thái này bởi nó có thể là điểm khác biệt giữa giao dịch thành công hoặc thất bại.

Các trạng thái đơn hàng cũng thường được sử dụng để xử lý sự cố cho các đơn hàng thất bại và có thể sử dụng để gửi các thông báo email cụ thể tới khách hàng của bạn.

Các trạng thái đơn hàng mặc định do WooCommerce tạo ra lần lượt là:

  • Thanh toán đang chờ xử lý: Trong trạng thái này, đơn hàng đã được tạo nhưng vẫn chưa bắt đầu thanh toán. Các đơn hàng có trạng thái này sẽ được coi là chưa được thanh toán.

  • Đã thất bại: Đơn hàng đã thất bại (như sự cố kỹ thuật, bị ngân hàng của khách hàng từ chối, v.v...)

    Lưu ý: Nhiều khả năng đơn hàng không thể chuyển sang trạng thái Đã thất bại ngay lập tức và sẽ vẫn ở trạng thái Đang chờ xử lý cho đến khi được bên xử lý thanh toán xác minh.

  • Đang xử lý: Các đơn hàng có trạng thái này đã được thanh toán, nhưng đang chờ hoàn thành (như đang giao hàng). Mọi sản phẩm trừ những sản phẩm Ảo và Có thể tải về sẽ vẫn ở trong trạng thái này trừ khi bạn thay đổi chúng sang một trạng thái khác theo cách thủ công.
  • Đã hoàn thành: Thanh toán thành công và đơn hàng đã được thực hiện.
  • Đang chờ: Khi đơn hàng nhận trạng thái này, hàng hóa đã được điều chỉnh giảm nhưng bạn cần phải xác nhận thanh toán.
  • Đã hủy: Đơn hàng đã bị hủy theo cách thủ công bởi quản trị viên hoặc khách hàng. Bạn không cần làm gì thêm.
  • Đã hoàn tiền: Đơn hàng đã được quản trị viên hoàn tiền.
  • Yêu cầu xác thực: Trạng thái này được dùng cho các đơn hàng trong đó khách hàng có nhu cầu xác thực giao dịch và hoàn thành mọi yêu cầu cần thiết (như SCA).

Xem thêm thông tin