Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Các tùy chọn chuyển tiếp email cho địa chỉ email Microsoft 365

Chuyển tiếp email là tính năng cho phép bạn gửi bản sao của email đến tới một địa chỉ email khác, chẳng hạn như chuyển hướng địa chỉ email này sang địa chỉ khác. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng tính năng chuyển tiếp theo nhiều cách nhằm sắp xếp email đến hiệu quả hơn.

Chọn một liên kết để tìm hiểu về loại chuyển tiếp và cách thiết lập tương ứng.

Tôi muốn chuyển tiếp một bản sao tới địa chỉ email khác

Bạn có thể nhận bản sao của email bằng cả địa chỉ email gốc và địa chỉ email khác mà không cần thực hiện bất kỳ hành động nào. Bạn cũng có thể chọn chuyển tiếp mà không giữ bản sao trong hộp thư gốc. Bạn có thể bật hoặc tắt tính năng này bất cứ lúc nào và giữ email cá nhân của bạn ở chế độ riêng tư. Bạn có thể chuyển tiếp tới Microsoft 365 của mình hoặc nhà cung cấp email khác.

    Ví dụ: paul@coolexample.compaulpointsman@gmail.com nhận được một bản sao của mọi email đến.

Chọn liên kết cho các bước chuyển tiếp email tới Microsoft 365 hoặc nhà cung cấp email khác:

Về đầu trang

Tôi muốn một địa chỉ email chuyên dùng cho việc chuyển tiếp tới một hoặc nhiều người dùng

Nhóm phân phối là một địa chỉ email không có hộp thư chuyên dụng để chuyển tiếp email đến cho người dùng khác. Sử dụng nhóm phân phối để chuyển tiếp nội bộ, bên ngoài hoặc cả hai.

    Ví dụ: hr@coolexample.com chuyển tiếp email đến paul@coolexample.comjane@coolexample.com .

Chọn 1 trong 2 lựa chọn để thiết lập nhóm phân phối:

Khi bạn thiết lập nhóm phân phối trong trung tâm quản trị Exchange bằng địa chỉ email bên ngoài, thì nhóm phân phối đó sẽ không liệt kê các địa chỉ email bên ngoài trong Bảng điều khiển Email & Office.

Về đầu trang

Tôi muốn tạo một danh tính email khác

Bí danh email được sử dụng để ẩn địa chỉ email nhận email đến. Sử dụng bí danh để bảo vệ địa chỉ email chính của bạn, tránh thư rác và tạo danh tính bổ sung cho công ty của bạn.

    Ví dụ: paul@coolexample.com nhận thư được gửi đến noreply@coolexample.compaul@coolexample.com do noreply@coolexample.com được thiết lập bí danh.

Tạo bí danh trong Bảng điều khiển Email & Office

Nếu gặp lỗi trong Bảng điều khiển Email & Office, bạn có thể tạo bí danh trong trung tâm quản trị Exchange. Bí danh có thể không xuất hiện ngay lập tức trong Bảng điều khiển Email & Office.

Về đầu trang

Tôi muốn chuyển tiếp một loại email cụ thể tới một số người dùng nhất định

Tạo quy tắc để gửi email nhất định cho một số người dùng nhất định. Bạn có thể kích hoạt hoặc hủy kích hoạt các quy tắc này bất cứ khi nào bạn muốn.

    Ví dụ: Nếu thư đến gửi tới paul@coolexample.com có dòng chủ đề "Bảng lương" thì bạn có thể thiết lập quy tắc chuyển tiếp email bảng lương đến nhân viên xử lý email bảng lương.

Tạo quy tắc từ Outlook trên web

Về đầu trang

Bước có liên quan

Thêm thông tin