GoDaddy Trợ giúp

Thay đổi địa chỉ email đối với một người dùng WordPress khác

Là quản trị viên WordPress, bạn có thể thay đổi địa chỉ email của một người dùng khác. Việc này rất hữu ích nếu họ không thể đăng nhập vào WordPress hoặc không nhận được email cài đặt lại mật khẩu.

Lưu ý: Những bước này giả định rằng bạn có thể đăng nhập với tư cách là người dùng quản trị WordPress.

  1. Đăng nhập vào WordPress.
  2. Ở menu bên trái, vui lòng chọn Người dùng.
  3. Chọn tên người dùng cho người dùng mà bạn muốn cập nhật.
  4. Cuộn xuống phần Thông tin liên hệ.
  5. Bên cạnh phần Email (bắt buộc), hãy thay đổi địa chỉ email cho người dùng đó.
  6. Cuộn xuống cuối trang rồi chọn Cập nhật người dùng.

Giờ đây, người dùng được cập nhật có thể đăng nhập vào bảng điều khiển WordPress bằng địa chỉ email mới hoặc sử dụng địa chỉ email này để cài đặt lại mật khẩu WordPress của họ.

Xem thêm thông tin