GoDaddy Trợ giúp

Thay đổi địa chỉ email của người dùng trong cơ sở dữ liệu WordPress

Bạn có thể cập nhật địa chỉ email WordPress của mình trong cơ sở dữ liệu, điều này có thể hữu ích nếu bạn không thể nhận được email đặt lại mật khẩu.

Cảnh báo: Bạn nhớ luôn sao lưu trang của mình trước khi xử lý sự cố hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi nào.
  1. Đăng nhập vào phpMyAdmin.
  2. Trong phpMyAdmin, ở menu bên trái, hãy chọn tên cơ sở dữ liệu mà trang của bạn sử dụng.
  3. Vui lòng chọn bảng wp_users (chọn văn bản, không chọn hộp kiểm).

    Lưu ý: wp_ là tiền tố bảng cơ sở dữ liệu mặc định. Nếu tiền tố bảng không phải là wp_, bạn hãy tập trung vào việc tìm _users. Chỉ nên có một bảng _users.

  4. Bên cạnh người dùng bạn muốn cập nhật, hãy chọn Chỉnh sửa.
  5. Trong cột Giá trị, vui lòng xóa nội dung của hộp user_email và thay thế bằng địa chỉ email mới.
  6. Chọn Tiến hành để áp dụng thay đổi.

Vui lòng tải lại trang đăng nhập WordPress trong trình duyệt và yêu cầu liên kết đặt lại mật khẩu một lần nữa để nhận trong địa chỉ email mới.

Xem thêm thông tin