GoDaddy Trợ giúp

Thay đổi mật khẩu WordPress bằng SSH

Bạn có thể thực hiện các thay đổi đối với cơ sở dữ liệu qua SSH, có nghĩa là bạn có thể sử dụng SSH để cập nhật mật khẩu WordPress của mình.

Cảnh báo: Bạn phải luôn sao lưu trang trước khi thay đổi cơ sở dữ liệu.
 1. Bạn phải luôn sao lưu trang của mình trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào.
 2. Kết nối với máy chủ hoặc tài khoản lưu trữ được chia sẻ của bạn bằng SSH
 3. Vui lòng kết nối với MySQL bằng lệnh sau:

  mysql -u username -h host database -P port -p

  Nhập thông tin cơ sở dữ liệu từ cơ sở dữ liệu như dưới đây:

  • username là tên người dùng cơ sở dữ liệu của bạn
  • máy chủ lưu trữ là tên máy chủ cơ sở dữ liệu hay địa chỉ IP
  • cơ sở dữ liệu là tên cơ sở dữ liệu
  • cổnglà cổng mà MySQL đang chạy (theo mặc định đây là 3306)
 4. Khi được nhắc, hãy nhập mật khẩu cho người dùng MySQL đó.
 5. Nhập lệnh MySQL sau để chuyển sang cơ sở dữ liệu WordPress của bạn:

  mysql> use database

  • cơ sở dữ liệu là tên cơ sở dữ liệu
 6. Vui lòng nhập lệnh sau để xem danh sách các bảng trong cơ sở dữ liệu. Ghi chú về bảng có chứa "_users".

  mysql> show tables;

 7. Nhập lệnh sau để xem nội dung bảng "người dùng" của bạn. Ghi lại số trong cột "ID" cho người dùng bạn muốn cập nhật.

  mysql> SELECT * FROM table;

  • table là tên bảng người dùng của bạn.
 8. Sử dụng lệnh sau để đặt mật khẩu mới của bạn.

  mysql> UPDATE table SET user_pass = MD5('password') WHERE ID = id;

  • bảng là tên của bảng người dùng.
  • mật khẩu là mật khẩu mới của bạn
  • id là số bạn xác định ở Bước 7

Bây giờ bạn có thể đăng nhập bằng mật khẩu mới của mình

Xem thêm thông tin