GoDaddy Trợ giúp

Xóa bình luận Wordpress trong cơ sở dữ liệu

Nếu không thể truy cập bảng điều khiển WordPress, bạn có thể xóa bình luận WordPress từ trong cơ sở dữ liệu. Điều này cũng có thể hữu ích nếu bạn cần xóa nhanh nhiều bình luận.

Cảnh báo: Bạn luôn nên sao lưu trang của mình trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào cho Cơ sở dữ liệu.
  1. Đăng nhập vào phpMyAdmin.
  2. Trong phpMyAdmin, ở menu bên trái, hãy chọn tên cơ sở dữ liệu mà trang của bạn sử dụng.
  3. Vui lòng chọn bảng wp_comments (chọn văn bản, không chọn hộp kiểm).

    Lưu ý: wp_ là tiền tố bảng cơ sở dữ liệu mặc định. Nếu tiền tố bảng không phải là wp_, bạn hãy tập trung vào việc tìm _comments. Chỉ nên có một bảng _comments.

  4. (Tùy chọn) Nếu có hơn 25 bình luận, trong menu Số hàng, bạn có thể chọn hiển thị nhiều số bình luận hơn trên mỗi trang.
  5. Vui lòng chọn hộp kiểm bên cạnh mỗi bình luận bạn muốn xóa hoặc cuộn xuống cuối trang và chọn Chọn Tất cả để chọn tất cả bình luận từ trang đó.
  6. Ở dưới cùng, trong phần Đã chọn, vui lòng chọn Xóa.
  7. Vui lòng chọn để xóa các bình luận đã chọn vĩnh viễn.
  8. Nếu bạn có nhiều trang bình luận trong cơ sở dữ liệu, vui lòng lặp lại các bước 4, 5 và 6 cho đến khi bạn xóa tất cả bình luận không mong muốn.

Nếu đang xóa bình luận spam, vui lòng xem xét việc thay đổi cài đặt bình luận của bạn để ngăn chặn spam trong tương lai.

Xem thêm thông tin