Miền Trợ giúp

Giới thiệu về miền .fr

afnic.fr là nhà tài trợ và KeySystems là nhà cung cấp phụ trợ của chúng tôi cho phần mở rộng tên miền cấp cao nhất (ccTLD) .fr đại diện cho Pháp.

Ai có thể đăng ký miền .fr?

Bất kỳ ai cũng có thể đăng ký .fr Tên miền , tuy nhiên, nếu người đăng ký là một tổ chức hoặc công ty có trụ sở tại Pháp, họ phải cung cấp số VAT. Nếu người đăng ký là cá nhân, số ID cá nhân của cá nhân đó sẽ cần được liệt kê trong trường VAT.

Các cá nhân và công ty ở bên ngoài nước Pháp sẽ thấy dịch vụ ủy thác tự động thêm vào trong quá trình thanh toán. Những đăng ký này có thể mất đến 72 giờ làm việc trong khi người được ủy thác xem xét đơn đăng ký.

Giới hạn đăng ký

Khi đăng ký miền .fr, bạn phải tuân theo các yêu cầu cụ thể.

 • Phải sử dụng : 3 - 63 ký tự
 • Có thể sử dụng : Chữ cái: az, Số: 0-9, Dấu gạch nối (ngoại trừ ký tự đầu tiên hoặc cuối cùng của tên miền)
 • Không thể sử dụng : Các ký tự đặc biệt (ví dụ: & và #)
 • IDN : Được hỗ trợ

Tính năng

 • Thời gian đăng ký: 1-10 năm
 • Thời gian gia hạn: 1-10 năm
  • Tên miền .fr của bạn được gia hạn trước ngày hết hạn. Ngày gia hạn phụ thuộc vào việc tên miền được gia hạn tự động hay gia hạn thủ công. Việc tự động gia hạn được cố gắng 20 ngày trước ngày tên miền hết hạn. Nếu nỗ lực gia hạn không thành công, chúng tôi sẽ thử gia hạn lại 13 ngày trước ngày tên miền hết hạn và một lần nữa 6 ngày trước ngày tên miền hết hạn.
  • Nếu chúng tôi không thể tự động gia hạn tên miền và bạn không gia hạn thủ công trước ngày tên miền hết hạn 6 ngày, tên miền phải được mua lại. Có thể có một khoản phí cho việc mua lại. Xem Khôi phục tên miền đã hết hạn để được hướng dẫn mua lại.
  • Ví dụ: Tên miền .fr của bạn hết hạn vào ngày 10 tháng 10. Nếu tên miền của bạn không được gia hạn tự động, bạn có thể gia hạn theo cách thủ công trước ngày 4 tháng 10. Để gia hạn tự động, chúng tôi sẽ cố gắng gia hạn tên miền vào ngày 20 tháng 9, ngày 27 tháng 9 và Ngày 4 tháng 10.
 • Đơn hàng đặt sẵn : Không được hỗ trợ
 • Chuyển miền sang GoDaddy : Không được hỗ trợ
  • Phải sử dụng: 2 - 63 ký tự
 • Di chuyển đi từ GoDaddy: Được hỗ trợ
  • Khóa chuyển: Không được hỗ trợ
  • Vui lòng liên hệ với Hỗ trợ GoDaddy của hỗ trợ khách hàng để yêu cầu một mã ủy quyền.
 • Chuyển sang tài khoản GoDaddy khác : Không được hỗ trợ
 • Bảo vệ quyền riêng tư cơ bản : Không được hỗ trợ
 • Nâng cấp gói bảo vệ : Được hỗ trợ
 • Tiền mặt : Được hỗ trợ
 • Cập nhật liên hệ : Được hỗ trợ
  • Để cập nhật thông tin liên hệ của miền, vui lòng liên hệ Nhân viên hỗ trợ GoDaddy của.

Yêu cầu với máy chủ tên

 • Phải sử dụng : 2-13 máy chủ tên có thẩm quyền
 • Có thể sử dụng : IPv4, IPv6
 • Không thể sử dụng : DNSSEC, Tên máy chủ lưu trữ
 • Công cụ xác thực DNS : Afnic Zonemaster

Hoàn tiền

Để biết chi tiết về việc hoàn tiền, hãy xem chính sách hoàn tiền . Hầu hết các miền sẽ tuân theo Điều khoản hoàn tiền thông thường, nhưng một số miền có thể có ngoại lệ hoặc hoàn toàn không được hoàn tiền. Xem lại thông tin bên dưới Sản phẩm có Điều khoản hoàn tiền đặc biệt, sau đó là Đăng ký / Gia hạn tên miềnSản phẩm không đủ điều kiện hoàn tiền .

Yêu cầu hủy

Để hủy miền .fr của bạn, hãy liên hệ Nhân viên hướng dẫn GoDaddy của chúng tôi để được hỗ trợ.

Xem thêm thông tin