GoDaddy Trợ giúp

Truy cập Bảng điều khiển Email & Office của tôi

Đăng nhập vào Bảng điều khiển Email & Office để quản lý các tùy chọn và cài đặt tài khoản email của bạn. Bảng điều khiển Email & Office chỉ dành riêng cho các chủ tài khoản của GoDaddy và là nơi để thay đổi mật khẩu, tạo thông tin chuyển tiếp, thiết lập email trên thiết bị, cùng nhiều thao tác khác.

Lưu ý: Bạn cũng có thể đăng nhập trực tiếp vào tài khoản Microsoft 365 hoặc Professional Email của mình.

Đăng nhập với tư cách là chủ tài khoản

Nếu bạn là chủ tài khoản GoDaddy chính hoặc có quyền truy cập trong vai trò người được ủy quyền:

  1. Truy cập vào Bảng điều khiển Email & Office của bạn.
  2. Nhập Tên người dùng hoặc Mã số khách hàng GoDaddy của bạn, sau đó nhập Mật khẩu (địa chỉ email và mật khẩu Microsoft 365 hoặc Professional Email sẽ không dùng được ở đây).
  3. Chọn Đăng nhập. Bạn sẽ được chuyển hướng đến Bảng điều khiển Email & Office.

Là chủ nhân tài khoản GoDaddy, bạn cũng có thể truy cập Bảng điều khiển Email & Office của mình từ trang Sản phẩm của tôi (cuộn xuống Email & Office rồi chọn Quản lý tất cả).

Đăng nhập với tư cách là người dùng

Nếu bạn có địa chỉ email nhưng không có quyền truy cập vào tài khoản GoDaddy:

  1. Truy cập vào Bảng điều khiển Email & Office của bạn.
  2. Nhập địa chỉ emailmật khẩu của bạn.
  3. Chọn Đăng nhập. Bạn sẽ được chuyển hướng đến Bảng điều khiển Email & Office.

Nếu bạn là chủ nhân tài khoản và đã đăng nhập vào email của mình, bạn sẽ được đưa đến Bảng điều khiển Email & Office với tư cách là người dùng. Để chuyển từ chế độ xem người dùng sang chế độ xem chủ nhân tài khoản, vui lòng cuộn xuống và chọn Truy cập trang đăng nhập chủ tài khoản chính.

Biểu ngữ ở cuối Bảng điều khiển Email and Office có liên kết truy cập vào chế độ xem chủ nhân tài khoản.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin