Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Thiết lập email Microsoft 365 trên điện thoại và máy tính để bàn


Bước 3 trong loạt bài Thiết lập tài khoản Microsoft 365.

Có rất nhiều tùy chọn khác nhau cho các ứng dụng email và chương trình email. Chọn tùy chọn phù hợp với bạn.

Di động

Android

The Outlook icon. Add my Microsoft 365 email to Outlook on Android

The Gmail icon. Add my Microsoft 365 email to Gmail on Android

The Samsung Email icon. Add my Microsoft 365 email to Samsung Email on Android

iPhone và iPad (iOS)

The Outlook icon. Add my Microsoft 365 email to Outlook on iPhone or iPad

The Apple Mail icon. Add my Microsoft 365 email to Apple Mail on iPhone or iPad

Máy tính

Máy tính Mac (macOS)

The Outlook icon. Add my Microsoft 365 email to Outlook on Mac

The Apple Mail icon. Add my Microsoft 365 email to Apple Mail on Mac

The Thunderbird icon. Add my Microsoft 365 email to Thunderbird on Mac and Windows PC

Windows

The Outlook icon. Add my Microsoft 365 email to Outlook on Windows

The Mail for Windows icon. Add my Microsoft 365 email to Mail on Windows

The Thunderbird icon. Add my Microsoft 365 email to Thunderbird on Mac and Windows

Nếu bạn có thiết bị mới hoặc bạn đổi sang ứng dụng hay chương trình email, bạn có thể quay lại đây để xem hướng dẫn.