WordPress được quản lý Trợ giúp

Tìm hiểu: Tất cả bài viết về WordPress được quản lý

Đây là danh sách các bài viết cần thiết để quản lý website Managed WordPress của bạn. Bạn hãy sử dụng đây làm hướng dẫn cho các tác vụ như cài đặt tài khoản, thêm hoặc di chuyển các trang và khắc phục sự cố thường gặp.

Thêm thông tin

Quản lý gói của tôi

Cài đặt gói của tôi

Thêm nội dung

Sao lưu và khôi phục trang của tôi

Di chuyển hay chuyển trang của tôi

Thay đổi cài đặt trang của tôi

Sử dụng một trang lưu tạm

Tinh chỉnh trang của tôi

Khắc phục sự cố cho trang của tôi

Thực hiện giúp tôi với Hỗ trợ Đặc biệt của WordPress

Video